Lover Og Regler

Tjenesteavtaler 01.03.15-01.03.19

I helse- og omsorgstjenestelovens § 6 står det at kommuner og helseforetak skal inngå samarbeidsavtaler på 11 punkter. Disse er:

Jf § 6-2 Krav til avtalens innhold

"Avtalen skal som et minimum omfatte:

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,
2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,
3. retningslinjer for innleggelse i sykehus,
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd,
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,
8. samarbeid om jordmortjenester,
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt,
10. samarbeid om forebygging og
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Når det avtales samarbeidstiltak, må avtalen klargjøre ansvarsforholdene, herunder må arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avtales hvordan samarbeidstiltaket skal organiseres og finansieres"

KS Hedmark og Oppland startet dette arbeidet i 2011 i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF. Det ble inngått avtaler i 2012 for alle kommuner og revidert i 2013. Avtalene er vedtatt av kommunestyrene og underskrevet av rådmann i den enkelte kommune og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.

Avtalene ble revidert og vedtatt i februar 2015. I forbindelse med revideringen er avtalene gjort som en avtale og inneholder både samarbeidsavtale og tjenesteavtale i et og samme dokument. Klikk her for å lese kommunestyresaken som ble utarbeidet likt for alle kommuner. Klikk på linken for å lese avtaledokumentet

http://www.nord-aurdal.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2015000113&dokid=124468&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes