IMG 2802

Prosjekt samhandling i Valdres

I 2013-2014 har prosjektet «Samhandling i Valdres» jobbet med forberedelse til drift av VLMS. Representanter fra Valdreskommunene, Sykehuset Innlandet og brukere har jobbet sammen om å finne gode løsninger for VLMS som nytt tjenestenivå i Valdres. Prosjektet ble avsluttet juni 2014. Viktige stikkord for prosjektet har vært samhandling, kompetanse og teknologi i Valdres. Resultatene fra prosjektet følges opp videre fram mot drift.

 

Prosjekt Samhandling i Valdres startet opp 1. september 2013. Prosjektet har hatt som mål å forberede oppstart av regionale tjenester i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) i 2015. Med kommunale akutt døgnplasser i tilknytting til legevakt og intermediæravdeling, får regionen et nytt og høyere tjenestenivå i omsorgstrappa. Det betyr at flere kan få behandling lokalt. Det er i tråd med Samhandlingsreformens målsetting om rett behandling- på rett sted - til rett tid. Målet er at pasientene behandles nærmest mulig hjemmet i de tilfeller der det er medisinsk forsvarlig.

Prosjektet har vært bestått av 3 arbeidsgrupper. Representert i arbeidsgruppen var alle Valdreskommunene, tillitsvalgte, Sykehuset Innlandet og leger. Prosjektledere hadde møter med brukerrepresentanter, en fra Sykehuset Innlandet og en fra Valdres. Gjennom god dialog og stort engasjement førte prosjektet til mange verdifulle erfaringer, rutiner og ideer, som vil være viktig for prosessen videre fram mot og etter oppstart.

Nedenfor presenteres kort resultatene fra prosjektet:

1.            Utvikling av behandlingslinje basert på eHelse/IKT: Bruk av teknologi er og vil være viktig for å nå tjenestenes mål. Nye verktøy krever også opplæring, implementering og rutiner. Arbeidsgruppen har i dialog med Granheim, Tromsø Telemedicine Consult (TTC)og Sykehuset Innlandet laget et innspill til revidering av tjenesteavtaler, verktøy for utvikling av nye samhandlingstjenester, revidering av behandlingslinje og masterplan for innføring av videobaserte samhandlingstjenester.

2.            Kompetanseutvikling: Behov for kompetanseutvikling og rekruttering vil vær viktig for å ha nok kompetanse til å ivareta flere pasienter lokalt. Flere helsepersonell må til for å dekke behov for kompetanse. I samarbeid med Granheim lungesykehus ble det holdt kurs i Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom (KOLS) for regionen via Videokonferanse. Dette var en god måte å formidle kunnskap på, som skal videreføres. Det ble også utviklet en felles overordnet kompetanseplan for regionen, som skal legge felles føringer for Valdreskommunenes kompetansesatsing.

3.            Samhandling i Valdres: VLMS har mange samarbeidsparter. Det har derfor vært viktig å lage felles kriterier rutiner og prosedyrer. Prosessen har vært nyttig, den har gitt forståelse og innsikt. Arbeidsgruppa har utarbeidet rutiner og prosedyrer og revidert inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det er gjort en kartlegging av oppgaver kommunene gjør i dag som en del av arbeidet med rutiner og prosedyrer. Underveis i prosessen har det kommet fram andre momenter som arbeidsgruppen har jobbet med. Dette har blant annet vært utfordringer med journalsystemer, ressurser i VLMS, organisasjonskart VLMS og mandat til brukerutvalget for VLMS.

Prosjektet har vært et utviklingsarbeid, en prosess mot målet om robuste, tryggere og enda bedre tjenester i Valdres.

For å gjennomføre prosjektet fikk regionen 1 mill fra Helsedirektoratet og 1.2 mill fra Fylkesmannen i Oppland. Alle seks kommuner og Sykehuset Innlandet med helsepersonell til disposisjon for deltakelse og arbeid i arbeidsgruppene for å gjennomføre arbeidet i samarbeid med prosjektledere og TTC.

En stor takk til Tromsø Telemedicin Consult for deres bidrag i prosessen og utarbeidelse av gode rutiner, prosedyrer, innspillsdokument, og planer knyttet til blant annet eHelse. Dette tar vi med oss videre i arbeidet.

Sluttrapporten ble vedtatt i styringsgruppa (Helse- og omsorgslederforum) 13.06.14 og lagt fram for alle arbeidsgrupper på avslutningsseminaret 20.06.14.

For å lese sluttrapporten, klikk her.

Bilder: Fv Stine Mari Skrindsrud Nordaas, Egil Bjørsland, Toril Naustdal og Bodil Bach (TTC)

Foto: Torvild Sveen, kommunikasjonsrådgiver, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes