21 08 14 2 2

Organisering av tjenester i VLMS

Samhandlingsreformen ble lansert i 2009, vedtatt i Stortinget i 2010 og iverksatt i 2012. Norske kommuner har fått et større ansvar for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter. Fra 2016 får også alle landets kommuner en ny plikt, plikten til å observere og behandle øyeblikkelig hjelp. De seks kommunene har siden 2009 sammen jobbet for å finne gode løsninger.

I 2012 ble det vedtatt å etablere et eiendomsselskap som nå bygger nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS). Eiendomsselskapet eier bygget og leier ut arealer til regionen, Sykehuset Innlandet, Nord-Aurdal kommune og Oppland Fylkeskommune.

Virksomhetene Institusjonstjenester og Hjemmetjenester består av

 • 20 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning
 • 30 institusjonsplasser
 • Produksjonskjøkken og kantine
 • Lokaler for ergo- og fysioterapi
 • Kommunalt hjelpemiddellager
 • Lokaler til hjemmetjenesten

 

Virksomhet VLMS består av

 • Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og DPS døgnstøtteplasser
 • Valdres legevakt
 • Valdres jordmortjeneste
 • Dialyse
 • Røntgen
 • Spesialistpoliklinikk
 • Kreftpoliklinikk

Intermediæravdeling er en sengeavdeling som ivaretar behovet før, istedenfor og etter sykehusopphold. Det skal alltid ligge en medisinskfaglig vurdering til grunn for hvilket nivå tjenestene skal ytes. Intermediæravdelingen med de kommunale akutte døgnplassene er et nytt kommunalt tjenestetilbud som har et tilbud utover det dagens kommunale helse- og omsorgstjenester gir av nivå på tjenester.

Det er en liten del av VLMS bygget som Valdreskommunene er med å betaler for. Fordeling av kostnader for husleie og drift sant organisering av de regionale tjenester ble vedtatt i alle seks kommunestyrer januar/februar 2012.  

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes