VLMS_logo _farge

Valdres lokalmedisinske senter - et løft for Valdres

Valdreskommunene har siden 2008 jobbet med å se på hva regionen kan samarbeide om innenfor helse. Fra 2009 – 2012 ble forprosjekt og hovedprosjekt i Regionalt helseprosjekt gjennomført. Kompetanseheving i alle kommuner om innholdet i den nye reformen derav nye lovverk, forskrifter og veiledere. Nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS) skal stå klart til overlevering til eier i januar 2015 og planen er at de første pasientene tas imot fra medio mars 2015. Siden 2013 har regionen hatt prosjektet ”Samhandling i Valdres” Prosjektet er for å forberede implementering i drift med tre arbeidsgrupper og tre prosjektledere. 1) utvikling av behandlingslinjer basert på eHelse/IKT, 2) Kompetanseutvikling og 3) Nye VLMS – sentrum for samhandling i regionen.

Daværende Helseminister, Bjarne Håkon Hansen, annonserte Samhandlingsreformen sommeren 2008. Stortingsmelding 47 (2009-2010) ble lagt fram for Stortinget våren 2009. Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2011. Flere oppgaver skal løses av kommunen, det som kan desentraliseres skal desentraliseres.

I januar/februar 2012 vedtok alle seks kommuner å bygge nytt Valdres lokalmedisinsk senter – i fellesskap og opprettet et interkommunalt eiendomsselskap. Tjenester som regionen skal samarbeide om som skal lokaliseres i VLMS er legevakt, legevaktsentral, jordmortjeneste og intermediæravdeling med døgnkontinuerlig øyeblikkelighjelp tilbud. I tillegg skal Oppland fylkeskommune leie areal til Valdres tannklinikk, sykehuset Innlandet skal leie areal til spesialistpoliklinikk, dialyse og røntgen samt at Nord-Aurdal kommune skal leie areal til 30 institusjonsplasser, 20 omsorgsleiligheter, kommunalt hjelpemiddellager samt lokaler til ergoterapeut og fysioterapeut. VLMS får også en egen kantine og et auditorium for undervisning og kurs.

I hele prosessen har brukerrepresentanter vært med i utformingen av tilbudet og deltatt aktivt i prosessen. I regionalt helseprosjekt var det en representant fra eldrerådet og en representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra hver kommune. I prosjektet Samhandling i Valdres som startet i 2013 er det en representant for Valdres og en fra Sykehuset Innlandet. De skal aktivt være med for å etablere brukerutvalg for VLMS.

 

Visjon                           Friskere i Valdres

Verdigrunnlag            Framtidsretta – Nært og Trygt

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes