Kompetanse

Pasientfoto

Samhandlingsreformen er en kompetansereform. Flere og flere oppgaver skal løses nærmere der pasienten bor og det fordrer høy kompetanse hos helsepersonell.

Oppgaver for kommunehelsetjenesten som fastlege, hjemmetjenester, institusjonstjenester og re-/habilitering, vil øke i omfang og kompleksitet. Det er krav om god pasientflyt, høy kvalitet og god pasientsikkerhet.

Valdresregionen har i mange år samarbeidet om felles regional kompetanseplan innenfor helse- og omsorgstjenesten. Det har vært grunnlaget for årlige søknader om kompetansemidler hos fylkesmannen i Oppland. Regionen har fått tildelt midler og på denne måten gitt støtte til medarbeidere i kommunen.

OPUS Valdres har gjennom mange år tilbudt deltidsstudier på høgskolenivå for blant annet sykepleiere og vernepleiere. De gir også tilbud om helsefagarbeiderutdanning. I tillegg har de hatt tilbud om etter- og videreutdanninger på videregående og høgskolenivå.

Valdreskommunene har i mange år samarbeidet om kompetanseheving. Nedenfor nevnes noe av samarbeidene.

Verdighet i Valdres

Valdreskommunene har siden 2006 hatt prosjekter innenfor lindring og verdighet. Dette har gitt gode muligheter for å øke kompetanse i form av retningslinjer, hospiteringer, etter- og videreutdanning av helsepersonell. Økt kompetanse hos helsepersonell er svært viktig for å møte pasienter og pårørende i livets siste fase.

Regionalt helseprosjekt

Regionalt helseprosjekt (forprosjekt 2009 og hovedprosjekt 2010-2012) ga regionen tilbud om en rekke kurs og seminarer gratis for brukere, medarbeidere, ledere og politikere. Her kan nevnes kursdager i ny helse- og omsorgstjenestelov, ny folkehelselov, landskonferanse for lokalmedisinsk senter, informasjonsmøter, samt kurs og fagdager for delprosjektene. I tillegg ble det etablert en stipendordning som har gitt omlag 30 medarbeidere i regionen anledning til etter- og videreutdanning på høgskolenivå. Dette er legevaktssykepleie, kreftsykepleie, palliasjon, lungesykepleie og lederutdanning.

SamAks

Siden 2012 har alle sykehjem i Valdres deltatt i SamAksprosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom sykehjem og alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet HF. Hovedmålet med prosjektet er å bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem, og utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med fokus på oppfølging av pasienter i sykehjem. Et av delmålene er intern kompetanseheving av helsepersonell i sykehjemmene. Prosjektet startet samtidig som at samhandlingsreformen trådde i kraft. Dette var gunstig med tanke på kommunenes behov for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har resultert i økt behandlingskompetanse slik at flere pasienter gis et godt faglig tilbud i sykehjemmet. Utredning og diagnostikk er viktige nøkkelfaktorer for å gi pasienter god faglig oppfølging.

Etisk kompetanseheving i samarbeid med KS

Alle seks kommunene i Valdres deltar i dette prosjektet. Det er et toårig prosjekt som skal implementeres i drift. Kommunene er tilsluttet prosjektet på ulike tidspunkt. Målet med prosjektet er økt etisk refleksjon i hverdagen til helsepersonell. Det skal implementeres metoder i bruk for etisk refleksjon i den enkelte kommune.

Samhandling i Valdres

Prosjektet Samhandling i Valdres er et prosjekt for å implementere i drift. Prosjektet har arrangert en workshop om behandlingslinjer og en samhandlingsdag. Målgruppa har vært politikere, rådmenn, helse- og omsorglederforum, brukerrepresentantene, arbeidsgruppene, legene i Valdres og IKT Valdres.

Arbeidsgruppe 2 jobber med en strategisk kompetanseplan som i første omgang skal gjelde for VLMS. Planen skal være ferdig i juni 2014. I mars/april 2014 arrangeres det KOLS-kurs via videokonferanse. Dette er et tilbud til helsepersonell i Valdres, og det er Granheim lungesykehus som står for undervisningen. For å lese mer om prosjektet, klikk på "Prosjekter"

Regional kreftkoordinator

Kreftforeningen har tildelt regionen midler til en stilling for kreftkoordinator i en toårsperiode fra 01.01.14. Kreftkoordinator skal blant annet bidra til gode rutiner og system for kreftomsorgen i kommunene i samarbeid med kontaktsykepleiere i den enkelte kommune og bistå pasienter og pårørende som ikke har et kommunalt tilbud, samarbeide om kompetanseheving og gi veiledning til kontaktsykepleiere i kommunene. 

Videokonferanse

I prosjektet TeleMed Valdres i 2012/2013 ble et av resultatene at alle kommunene i Valdres investerte i videokonferanseutstyr. Det betyr at helsepersonell i kommunene i Valdres kan samhandle med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten der pasienter deltar i møte via videokonferanse i forkant av utskrivelse. Videokonferanse brukes til kurs internt og eksternt, samt til møter med sentrale samarbeidsaktører på administrativt nivå mellom blant annet kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette betyr mindre tid i bil for å forflytte seg mellom møtesteder.

 

Dersom Valdres skal lykkes med Samhandlingsreformen, vil det være svært viktig med god kompetanse i alle valdreskommunene. Intermediæravdelingen med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) blir det høyeste nivået og et nytt nivå i regionen. For at regionen sammen skal bygge god kompetanse vil det være mulig å bruke avdelingen til hospitering. I tillegg blir det viktig å se muligheter til internundervisning som vil foregå i VLMS som andre kommuner kan delta på ved å være tilstede eller på videokonferanse.

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes